ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - රිදීගම - කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

20
අප්‍රේ2021
දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව -2021

දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව -2021

දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව - 2021   රිදීගම...

23
මාර්2021
ප්‍රාදේශීය රැකියා පොළ වැඩසටහන-2021

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොළ වැඩසටහන-2021

ප්‍රාදේශීය රැකියා පොළ වැඩසටහන - 2021  ...

03
මාර්2021
කාර්ය මණ්ඩල භාවිතය සඳහා අලුතින් ඉදිකරන ලද කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල භාර දීම.

කාර්ය මණ්ඩල භාවිතය සඳහා අලුතින් ඉදිකරන ලද කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල භාර දීම.

කාර්ය මණ්ඩල භාවිතය සඳහා අලුතින් ඉදිකරන ලද...

19
පෙබ2021
ප්‍රාදේශීය පරිසර කමිටුව - රිදීගම

ප්‍රාදේශීය පරිසර කමිටුව - රිදීගම

ප්‍රාදේශීය පරිසර කමිටුව - රිදීගම   රිදීගම...

Scroll To Top