සමෘද්ධි වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය (2018.10.31 දිනට)
වැඩසටහන ලද මුළු ප්‍රතිපාදන අනුමත ව්‍යාපෘති 2018.09.30 දින දක්වා 2018.10.31 දිනට 2018.10.31 දක්වා මුළු එකතුව
  ව්‍යාපෘති මුදල ප්‍රතිලාභි  ව්‍යාපෘති  මුදල ප්‍රතිලාභි  ව්‍යාපෘති  මුදල ප්‍රතිලාභි 
   සංඛ්‍යාව   දායකත්වය සංඛ්‍යාව   දායකත්වය සංඛ්‍යාව   දායකත්වය
ජිවනෝපාය                      
1.අරුනළු වැඩසටහන                      
   1.1 කෘෂි 45000 1                  
   1.2 සත්ව 90000 2                  
   1.3 ධීවර                      
   1.4 කර්මාන්ත 283500 54 1 45000 18500 21 582285 190150 22 627285 208650
   1.5 වෘත්තීය පුහුණු 495000 11 3 111000 0 0 0   3 111000 0
2.ආදර්ශ ගෙවතු 693100                    
3.ආදර්ශ ගම්මාන                      
4..........................                      
අලෙවි                      
1.යටිතතල පහසුකම්                      
 සංවර්ධනය                      
   1.1 ගෘහස්ථ ගබඩා                      
   1.2ජංගම රථ/ කුටි                      
   1.යන්ත්‍ර සුත්‍ර උපකරණ                      
2.ව්‍යවසාය සංවර්ධනය 399000                    
3.තරුණ ව්‍යවසාය 50000                    
 කටයුතු                      
අන්තර්ජාල                   1480  
සමාජ සංවර්ධනය                      
1.හරිත දායාද 235025 119                  
2.ළමා සමාජ                      
3.උපදේශන 25000 1                  
4.මත් නිවාරණ 20400 1                  
5 දිරිය පියස 600000 4 2 100000 0 2 400000   4 500000  
ප්‍රජාමූල                      
1.රුස්විම් සදහා 10000                    
මානව සංවර්ධන                      
1...........................                      
මුළු එකතුව 2946025 193 6 256000 18500 23 982285 190150 29 1239765 208650

News & Events

21
Mar2019
අභිනව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමිය කාර්යාලයේ රාජකාරි භාර ගනී...

අභිනව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමිය කාර්යාලයේ රාජකාරි භාර ගනී...

රිදීගම අභිනව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමිය සිය රාජකාරි කටයුතු...

26
Nov2018
රිදීගම ගමන් මඟ හරි අතට වෙනස් කළ ඒ සරළ සුන්දර මිනිසා රිදීගම ප්‍රා.ලේ. කාර්යාලයට සමුදෙයි.......

රිදීගම ගමන් මඟ හරි අතට වෙනස් කළ ඒ සරළ සුන්දර මිනිසා රිදීගම ප්‍රා.ලේ. කාර්යාලයට සමුදෙයි.......

 රිදීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් එම්.එස්.එම්.නවාස් මහතා රිදීගම ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top