ප්‍රාදේශීය ලේකම්

div sec
 
නම එම්.එස්.එම්.නවාස් මහතා
සුදුසුකම්
 • Bussinuss Administration (BBA) at university of colombo(1997)
 • Post grduate leading to MBA at Wayamba university of sri lanka.(2017)
 • Genaral Management at SLIDA
රැකියා ඉතිහාසය  
 • Labour Officer at Ampara District labour office (1998-1999)
 • Labour Officer at Nawalapitiya labour office     (1999-2005)
 • Labour officer at Kandy South labour office      (2005-2007)
 • SLAS Trainning at SLIDA                                  (2007)
 • Assistant Divisional Secretory at Divisional Secretariat Giribawa(2007-2009)
 • Assistant Divisional Secretory at Divisional Secretariat Rideegama (2009-2016)

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 assistant div sec නම  ජී.කේ.එස්.පුෂ්පකුමාර මහතා
සුදුසුකම
 • B.A.(General) University of Kelaniya.
රැකියා ඉතිහාසය  
 • Assistant Director-Department of Industrial Development Northern province.
 • Assistant Secretary, Ministry of Transport, Sports and Youth Affairs, Cooperative Trade and Food and Industrial Development Northern province.
 • Director of Sports Department of Sports North Central Province.

ගණකාධිකාරි

 accountant නම  ජේ.බී.ඩී.රත්නායක  මහත්මිය
සුදුසුකම්  
 • B.Sc(Physics) - University of Kelaniya
 • Diploma in Public Administration and Management - SLIDA
රැකියා ඉතිහාසය
 • Assistant Secretary - Ministry of Mass Media and Parliamentary Affairs

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 director pl නම  ජී.ආර්.සී.ජයරත්න මහතා
සුදුසුකම්  
 • M.A.Econ (Special) Degree
 • Diploma in Commiunity Development
රැකියා ඉතිහාසය  
 • Enterprenarship development Trainning officer at Small Enterprise Development Division-District Secratriat Puttalam (1997-2008)
 • Community Mobilization Officer at The project of Rewakening (2008-2009)

පරිපාලන නිලධාරී (වැ.බ.)

   ao නම  එච්.සී.බණ්ඩාර මහත්මිය
රැකියා ඉතිහාසය  
 • Municipal Council Colombo (1989-1990)
 • Divisional Secretariat Galgamuwa (1990-1991)
 • Divisional Secretariat Rideegama (1991-2005)
 • Divisional Secretariat Ibbagamuwa (2006-2010)
   

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

  aograni නම  ඩබ්.ඩී.ජයවර්ධන මහතා
රැකියා ඉතිහාසය  
 • Drama Niladari at Rideegama Divisional Secretariat (1989-2006)
 • Administrative Grama Niladari at wanathavilluwa Divisional Secretariat (2006-2011)
 • Administrative Grama Niladari at Panduwasnuwara East Divisional Secretariat (2011-2012)
 • Administrative Grama Niladari at Maspotha Divisional Secretariat (2012-2013)
   

News & Events

26
නොවැ2018
මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සම්බන්ධ ප්‍රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2018

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සම්බන්ධ ප්‍රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2018

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සම්බන්ධ ප්‍රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන...

Scroll To Top